Mehrkampf KV Wengi mit Stitch, 8.9.2012

2012_09_08MK_KVWengi 0032012_09_08MK_KVWengi 0042012_09_08MK_KVWengi 0052012_09_08MK_KVWengi 0072012_09_08MK_KVWengi 0082012_09_08MK_KVWengi 009
2012_09_08MK_KVWengi 0102012_09_08MK_KVWengi 011
2012_09_08MK_KVWengi 0122012_09_08MK_KVWengi 013
2012_09_08MK_KVWengi 0412012_09_08MK_KVWengi 042
2012_09_08MK_KVWengi 0432012_09_08MK_KVWengi 044
2012_09_08MK_KVWengi 0452012_09_08MK_KVWengi 046
2012_09_08MK_KVWengi 0472012_09_08MK_KVWengi 048